BEZOEK AAN DE
RIOOLWATERZUIVERING NIEUWVEER

Datum: woensdag 10 juni 2015

Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Locatie: Inforuimte Nieuwveer, Biezenweg 7, Breda.

Tot medio 19e eeuw waren Donkvaart, Gampel, Mosselkreek en Oude Vest waterlopen voor de afvoer van het Bredase afval- en regenwater, dat vervolgens werd afgevoerd naar de Haven of vestinggrachten. In 1861 benoemde het gemeentebestuur een commissie die een compleet rioolstelsel moest ontwerpen. Hierna werden vanaf 1863 in de kreekjes de eerste gemetselde riolen aangelegd en overkluisd. Dit eerste rioolstelsel had natuurlijke afwatering van hoog naar laag: vanaf het hoogste punt in de stad (Grote Markt) werden riolen aangelegd die uitmondden in de Mark of in de Oude Vest.

De aanleg van het eerste rioolstelsel viel ongeveer samen met het begin van de industrialisatie, een periode van economische groei en toename van de bevolking. Het rioolstelsel groeide mee. In de jaren '30 hadden de meeste straten in Breda een riool, maar al dat afval- en regenwater werd ongezuiverd geloosd in de singelgrachten en de rivier de Mark. Ook fabrieken en bedrijven loosden hun afvalwater waardoor het oppervlaktewater werd vervuild en stankoverlast veroorzaakte. In 1953 startte Breda met een stelsel van zeer grote riolen dat langs de singels en langs de rivieren Mark en Aa of Weerijs loopt en uitmondt in het centrale verzamelpunt het Emergemaal; totale lengte 20 km. Tot in de jaren '60 loosde dit rioolstelsel nog altijd op de rivier de Mark en nieuwveerveroorzaakte daar stankoverlast, vissterfte, verslechtering van de waterkwaliteit en mogelijk gevaar voor de volksgezondheid.

RWZI
Breda bouwde daarom ten noorden van de stad, langs de A16 de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Nieuwveer. Deze werd begin jaren '70 in gebruik genomen en het gehele rioolstelsel van Breda werd daar op aangesloten. De installatie werd in 1975 overgedragen aan Hoogheemraadschap van West-Brabant. Heemkundekring Engelbrecht van Nassau nodigt haar leden uit voor een bezoek aan dit bedrijf. Na ontvangst wordt uitleg gegeven over de verschillende stappen in het zuiveringsproces. Hierna wordt het buitenterrein bezocht en wordt uitleg gegeven over de nieuwe slibverwerking en hoe afvalwater wordt omgezet in groene energie.